Savska cesta 5
1000 Ljubljana
T l  01 438 13 20
F l 01 438 13 24
E l  info@tmgra.si

ČISTILNE NAPRAVE


Po Zakonu je v Sloveniji potrebno najkasneje do leta 2015 oz. 2017 urediti javna kanalizacijska omrežja, oziroma tam, kjer kanalizacijskega omrežja ne bo, pa morajo lastniki objektov vgraditi male čistilne naprave ( v nadaljevanju MČN).

Na območjih, kjer se izvaja javna kanalizacija, je priklop obvezen. Vsi občani, ki se bodo priključili na javno kanalizacijo potrebujejo projekt hišnega priključka, ki ga mora priskrbeti vsak občan sam. Pri javni kanalizaciji se pojavi tudi problem kam s padavinsko vodo s streh. Slovenska zakonodaja predpisuje, da je potrebno čim večje količine vode ponikati. Še boljša rešitev pa je zbiranje padavinske vode in uporaba le te za zalivanje, pralne stroje, WC kotličke, kar nam zmanjša strošek porabe vode in tudi strošek odpadne vode.

Na območjih, kjer javne kanalizacije ne bo, se lahko uporabijo nepretočne greznice, ali vgradijo male čistilne naprave (MČN). Za obstoječe greznice je potrebno pridobiti ustrezno potrdilo o nepretočnosti (izdaja samo ZAG – pridobitev potrdila je visok strošek) in te greznice bo potrebno redno prazniti, kar bodo lahko izvajala le pooblaščena komunalna podjetja (strošek cca 150 €/ mesec).
Nekatere občine svojim občanom v primeru vgradnje MČN nudijo tudi subvencije v višini cca. 800 - 1000 €. Če se odločite za nakup male čistilne naprave ste upravičeni tudi do 90% znižanja plačevanja okoljske takse za obremenjevanje tal, za kar povprečna družina plača cca 100 € na leto. Vendar je potrebno biti pri nakupu MNČ previden. Na tržišču se namreč pojavljajo produkti, ki nimajo ustrezne dokumentacije, ki jo potrebujete za pridobitev subvencije, ali pa njihovo delovanje ni ustrezno, torej odpadna voda ni očiščena do parametrov, ki jih narekujejo Zakoni in v tem primeru niste upravičeni do zmanjšanja okoljske dajatve.


ZA VGRADNJO MALIH ČISTILNIH NAPRAV (MČN) vam ponujamo:

- preverbo ali je na vašem območju predvidena javna kanalizacija
- nasvet o najoptimalnejši izvedbi MČN
- samo izvedbo za vgradnjo MČN - vsa pripravljalna dela za montažo MČN
- vgradnjo in montažo MČN z zagonom, vsemi ustreznimi dokumenti, navodili za obratovanje, izobraževanje za upravljanje MČN, da bo optimalno delovala, nasveti v zvezi s servisi in vzdrževanjem,...
- vsa dela v zvezi z vzpostavitvijo prvotnega stanja pred izvedbo MČN
- odstranitev obstoječe greznica ali kakršnekoli druge z Zakonom ustrezne rešitve
- pripravimo vam vse potrebno za vknjižbo izvedene MČN pri pristojni komunalni službi in vlogo za znižanje pristojbine za obremenjevanje okolja z odpadno vodo
- pripravimo vam dokumentacijo za povrnitev dela stroškov dobave MČN na vaši občini, če občina nudi tovrstne subvencije


ZA IZVEDBO HIŠNEGA PRIKLJUČKA NA JAVNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE vam nudimo:

- izdelavo načrta hišnega priključka s predhodno pridobitvijo pogojev s strani javne komunalne službe in po potrebi pridobitev njihovega soglasja na projekt za izvedbo
- samo izvedbo priključka od iztoka iz objekta do javne kanalizacije
- zagotovitev priklopa na javno kanalizacijsko omrežje s strani javne komunalne službe in ureditev vsega potrebnega za ustrezno nižji obračun za obremenitev okolja
- izvedbo odstranitve obstoječe greznice


IZVAJAMO IN SVETUJEMO ŠE vse v zvezi z:

- ureditvijo meteorne vode ob objektu
- zbiranjem odpadne vode v zbiralnikih deževnice in uporabo te vode v objektu
- namakalnimi sistemi
- energetskimi sanacijami objektov in ostalimi gradbenimi problemi

Ne odlašajte, čas za ureditev problemov v zvezi z odpadnimi vodami se hitro krajša. Slovenija se je EU zavezala, da bo do zgoraj omenjenih rokov uredila področje čiščenja odpadnih voda, za kar prejema tudi finančna sredstva. V primeru nespoštovanja roka bodo sledile kazni. Država in posamezne občine se očitno zavedajo visokih kazni, ki jih lahko doletijo, zato pospešeno sprejemajo odloke, ki urejajo področje čiščenja odpadnih voda in občane zavezujejo k spoštovanju le teh in s tem prelagajo odgovornost na občane.

V sodelovanju z vami, uredimo vse od začetka do zaključka, z visokim strokovnim znanjem. Pokličite za naš obisk pri vas doma.
 tmGRA d.o.o.
Savska cesta 5
1000 Ljubljana
T  01 438 13 20
F 01 438 13 24
E  info@tmgra.si

 
Zaposleni:

Tanja Verlič, ing.gr. IZS št. G-1972
G 041695431 E tanja.verlic@tmgra.si

Marko Repovš, ing.gr. GRA-06/048
G 041270711 E marko.repovs@tmgra.si

Miha Prašnikar, ing.gr.; kom.ing. GRA-14/098
G 031694245 E miha.prasnikar@tmgra.si 
• gradbeni nadzor
• popisi GO del za izvedbo gradenj
• tehnično svetovanje
• ocene investicij
• priprava razpisov za izbor izvajalca
• načrti (elaborati) gospodarjenja z gradbenimi odpadki
• svetovalno tehnični inženiring
• projektantski predračuni
• supernadzor
•  načrti hišnega kanal. priključka
• dobava in vgradnja:
- malih čistilnih naprav
- zbiralnikov meteorne vode  
- sistemov za zalivanje  
- ponikovalnic